Προγράμματα κοινωνικοποίησης

Οι δραστηριότητες κοινωνικοποίησης στοχεύουν στην υιοθέτηση κοινωνικών προτύπων και στην ένταξη σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.